15.06 2018

Ministerstwo Sprawiedliwości określi stawki maksymalne dla kancelarii odszkodowawczych – podaje Polska Agencja Prasowa. Z projektu ustawy wynika również, że kancelarie będą też musiały posiadać obowiązkowe OC.

 

Jak napisano w uzasadnieniu: „Celem projektowanej ustawy jest dokonanie interwencji na rynku usług świadczonych przez kancelarie odszkodowawcze na rzecz osób fizycznych poszkodowanych i dochodzących roszczeń odszkodowawczych od podmiotów obowiązanych do naprawienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego”.

 

Celem zmian jest ograniczenie wysokości stawek pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze za realizowane usługi

 

Autorzy projektu potwierdzają, że głównym instrumentem, który spowoduje zmianę rozkładu korzyści (wynagrodzenia doradcy i wysokość uzyskanego przez poszkodowanego roszczenia) będzie regulacja kształtująca zasady wynagrodzenia doradców, w szczególności wprowadzenie ograniczenia wysokości stawek pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze za realizowane usługi.

 

Termin uprawniający do odstąpienia od umowy również do zmiany

 

Kolejnym instrumentem korzystnym dla klientów będzie regulacja określająca termin uprawniający do odstąpienia od umowy, którą osoba fizyczna zawrze w okolicznościach, które powodowały, że proces podejmowania przez nią decyzji był zaburzony i nie mogła ona prawidłowo ocenić warunków umowy przedstawionej mu do zawarcia przez kancelarię odszkodowawczą”.

 

Konieczność posiadania ubezpieczenia OC

 

Projekt ustawy wprowadza także obowiązek posiadania przez kancelarie odszkodowawcze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności. „Regulacja ta będzie zwiększać koszty transakcyjne, jednakże przede wszystkim będzie powodować poprawę bezpieczeństwa zawieranych umów. Ryzyko wypełnienia umowy przez kancelarię odszkodowawczą na rzecz osób fizycznych, które zawrą odpowiednią umowę z tego rodzaju podmiotem w celu uzyskania dochodzenia roszczenia odszkodowawczego ulegnie obniżeniu” – napisano”.

 

Źródło: www.pap.pl