12.04 2018

Z najnowszego sprawozdania Rzecznika Finansowego za 2017 r., wynika, że w stosunku do roku ubiegłego o ponad połowę wzrosła liczba zgłaszanych reklamacji na podmioty finansowe. Klienci skarżą się głównie na banki i zakłady ubezpieczeń. 

 

Najwięcej skarżymy się na banki i zakłady ubezpieczeń

 

Z przekazanych w raporcie wynika, że w 2017 r. liczba reklamacji do rozpatrzenia ogółem wynosiła 1 630 281. Zdecydowana większość dotyczyła rynku bankowego, gdzie wpłynęło 1 262 636 wniosków. Natomiast sektor ubezpieczeniowo-emerytalny odnotował wpływ 367 916 reklamacji. Łączna wartość roszczeń zgłoszonych w pozwach wynosi 2 462 878,5 tys. zł, z czego zasądzone zostało 166 468,6 tys. zł.

 

Reklamacje na banki

 

W 2017 r. wpłynęło 4401 pisemnych wniosków zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki rynku bankowo-kapitałowego, co stanowiło wzrost w stosunku do 2016 r.(3916 reklamacji). 3715 spraw (84,4 proc.) było kierowanych bezpośrednio przez wnioskodawców, natomiast 686 (15,6 proc.) skierowano za pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów.

 

Klienci Zakładów Ubezpieczeń również niezadowoleni

 

Do Rzecznika Finansowego w 2017 r. wpłynęło 14 356 wniosków zgłaszanych w sprawach dotyczących kwestii ubezpieczeń gospodarczych, natomiast z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – 46 wniosków, z czego większość przypadków dotyczyła działalności ZUS (41,3 proc.).

Tematem którym dotyczyły najczęściej reklamacje dotyczyły ubezpieczeń komunikacyjnych – gdzie wpłynęło 5071 wniosków reklamacyjnych. Tematyką najczęściej poruszaną na tym obszarze związana była z ubezpieczeniami obowiązkowym OC na które wpłynęło 3891 wniosków.

 

Na co najczęściej skarżą się klienci obszaru rynku ubezpieczeń?

 

Klienci skarżyli się przede wszystkim na: całkowitą odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie, odmowę uznania części roszczenia, opieszale prowadzone postępowanie likwidacyjne, utrudnienia w udostępnianiu akt szkody, a także na brak wyczerpujących uzasadnień. Najczęściej składano reklamację w 2017 r., na m.in. PZU Życie, AXA Życie TU czy Generali Życie TU. Przy czym dane obrazują stan na 30 września 2017 r. i dotyczą zakładów ubezpieczeń, które posiadają siedzibę w Polsce.

 

W 2017 r. wpłynęło do Rzecznika Finansowego o 56 proc. więcej wniosków niż w 2016 r

 

Dane pokazują, że w całym ubiegłym roku utrzymała się stosunkowo stała liczba spraw o postępowanie polubowne wpływających w każdym miesiącu do Biura Rzecznika, średnio na poziomie 311 miesięcznie.

 

Porady wsparciem przy reklamacjach

 

Eksperci udzielili w 2017 r. 27427 porad, czyli prawie 4 tys. więcej niż rok wcześniej. Dominowały głównie porady udzielane w czasie telefonicznych dyżurów eksperckich (22070). Zapytań składanych drogą elektroniczną było 5357. Klienci, którym mimo dostarczonej argumentacji nie udało się rozwiązać sporu na etapie reklamacji w instytucji finansowej, zgłaszali się z wnioskiem o podjęcie postępowania interwencyjnego (18803 wnioski) lub polubownego (3741 wnioski) przez Rzecznika Finansowego. Aleksandra Wiktorow wskazuje: „Okazuje się, że wciąż niemal co dziesiątej trafiającej do nas sprawie, klient nie przeszedł procedury reklamacyjnej. To główny powód dla którego nie możemy podjąć działań na podstawie złożonych do nas wniosków”.

 

 

Źródło: www.bankier.pl   www.rf.gov.pl