29.10 2018

W dniu 26 października podczas posiedzenia Senatu Izba Wyższa przyjęła trzy projekty ustaw, które mają bardzo istotne znaczenie dla branży ubezpieczeniowej. W ocenie projektodawcy nowe przepisy powinny przyczynić się do większego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy.

 

PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej

Pierwsza z wymienionych ustaw tworzy ramy prawne funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych – powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania skierowanego do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. W tym celu przewiduje się m.in. utworzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK) przez wszystkie podmioty zatrudniające dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz ustanowienie minimalnej wysokości wpłat podstawowych do PPK finansowanych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto po stronie uczestnika i 1,5% po stronie zatrudniającej. Przepisy wprowadzające Plany mają zacząć wchodzić w życie od 1 lipca przyszłego roku.

 

Ustawa o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu przygotowanego

Celem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu przygotowanego jest zwiększenie zakresu ochrony poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych i korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji nowych przepisów realizacja tych założeń ma zostać osiągnięta poprzez: ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio na konto poszkodowanego oraz wprowadzenie obowiązku zawarcia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

Nowela ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich

 

Nowela ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich ma pozwolić większej liczbie producentów rolnych zawierać dotowane umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko suszy. Producenci rolni będą mogli sami zdecydować, na ile chcą się ubezpieczyć od ryzyka suszy. Sami wybiorą poziom zmniejszenia odszkodowania – o 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia – w zamian za niższą składkę. Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10% wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Pierwszy i trzeci akt zostaną skierowane do podpisu przez prezydenta. Drugi trafi do dalszych prac w Sejmie.